محمدجواد ظریف | بلاگ

محمدجواد ظریف

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

بالاخرهبعدازمدتهاخوابخوبىدیدم.

داخلمسجدىبودمکهبرنامهاىدرحالاجرابود،روىیکصندلىچرخدارالبته. پسرکوچولوهمراهمبود. ازشبستانمسجدبیرونزدیم. جنبدیگهاىغذاسردرآوردیموفهمیدمبانىمراسم "جوادظریف" است. خودشکنارغذاایستادهبود. دوغذاکشیدوماراکنارمیزىنزدیکخودجاداد. قیمهبود...

آقاىهمسرگفتنددوتاغذابگیربهنیابتاوبهدوفقیربده.

چشم.

محمدجواد,...
نویسنده : بازدید : 49 تاريخ : دوشنبه 13 شهريور 1396 ساعت: 15:19