محمدجواد ظریف

ساخت وبلاگ
چکیده : بالاخرهبعدازمدتهاخوابخوبىدیدم.داخلمسجدىبودمکهبرنامهاىدرحالاجرابود،روىیکصندلىچرخدارالبته. پسرکوچولوهم... با عنوان : محمدجواد ظریف بخوانید :

بالاخرهبعدازمدتهاخوابخوبىدیدم.

داخلمسجدىبودمکهبرنامهاىدرحالاجرابود،روىیکصندلىچرخدارالبته. پسرکوچولوهمراهمبود. ازشبستانمسجدبیرونزدیم. جنبدیگهاىغذاسردرآوردیموفهمیدمبانىمراسم "جوادظریف" است. خودشکنارغذاایستادهبود. دوغذاکشیدوماراکنارمیزىنزدیکخودجاداد. قیمهبود...

آقاىهمسرگفتنددوتاغذابگیربهنیابتاوبهدوفقیربده.

چشم.

محمدجواد,...
نویسنده : بازدید : 65 تاريخ : دوشنبه 13 شهريور 1396 ساعت: 15:19