یا زهرا

ساخت وبلاگ
چکیده : بعدازدوسالدوبارهحملهسرگیجهداشتم،چنداندورازانتظارهمنبود.باباصداىبغضآلودوپرازفینوفونمکهپاىتلفنشنیدندبه... با عنوان : یا زهرا بخوانید :

بعدازدوسالدوبارهحملهسرگیجهداشتم،چنداندورازانتظارهمنبود.

باباصداىبغضآلودوپرازفینوفونمکهپاىتلفنشنیدندبهسرعتخودشانرارساندندوبهانهمسخرهمنمبنىبرسرماخوردگىراباورنکردند.

پدرومادرداشتننعمتبزرگىاست،الحمدالله.

پ.منگقرصهایىهستمکهبلعیدهام.

روزسختىبود...

...
نویسنده : بازدید : 43 تاريخ : دوشنبه 13 شهريور 1396 ساعت: 15:19