یا زهرا | بلاگ

یا زهرا

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

بعدازدوسالدوبارهحملهسرگیجهداشتم،چنداندورازانتظارهمنبود.

باباصداىبغضآلودوپرازفینوفونمکهپاىتلفنشنیدندبهسرعتخودشانرارساندندوبهانهمسخرهمنمبنىبرسرماخوردگىراباورنکردند.

پدرومادرداشتننعمتبزرگىاست،الحمدالله.

پ.منگقرصهایىهستمکهبلعیدهام.

روزسختىبود...

...
نویسنده : بازدید : 27 تاريخ : دوشنبه 13 شهريور 1396 ساعت: 15:19